Zásady ochrany osobních údajů

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace o zpracovávání osobních údajů pro
uživatele sociálních služeb
Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy musí
být jasné, koho se informace týkají. Takovým osobním údajem je jméno, příjmení, datum
narození, adresa bydliště, telefonní kontakt a emailový kontakt. Osobním údajem zvláštních
kategorií (dříve: citlivé osobní údaje) jsou údaje o nepříznivé sociální situaci, údaje o
zdravotním stavu (včetně informací o zdravotní péči, lékařích, pojišťovnách, užívaných lecích a
pomůckách), údaje o náboženském vyznaná, životní situace, dovednosti a zvyklosti.
Komu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů?
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem správci
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace, Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku –
Smolkov. IČO: 71196978.
Proč potřebujeme Váš souhlas?
Z důvodu, abychom mohli zajistit činnosti související s poskytováním sociální služby. Svůj
souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti. V případě, že
souhlas neposkytnete, nebudeme daný údaj zpracovávat pro daný účel a související činnost pro
Vás zajišťovat, avšak zajištění základních činností to neohrozí.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat?
Souhlas udělujete se zpracováním těchto údajů (souhlas udělujete jejich zaškrtnutím):
□ jména a příjmení pro jeho uvedení na jmenovce u dveří pokoje z důvodu
orientace personálu a návštěv
□pořizováním fotografií z akcí Domova pro účely interní presentace na
nástěnkách domova a webu organizace
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto
údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.
Můžete souhlas kdykoliv odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu je
nutné doručit písemně na výše uvedenou adresu.
Budou Vaše údaje zpřístupněny dalším subjektům?
Údaje, k nimž se vztahuje tento souhlas, nebudou zpřístupněny dalším subjektům, ani je
nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování
osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v
rámci svých každodenních pracovních aktivit.
Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
Jsem si vědom/a, že mám právo:
– vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
– požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce
zpracovává;
– požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
– vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat
nebo opravit;
– požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů;
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Projev vůle
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Domovu, ke zpracování shora
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech pro každou ze stran.
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného
zákonného důvodu nebo oprávněného zájmu správce.

Informace o zpracování osobních údajů pro
zaměstnance
Zaměstnanec bere na vědomí, že při výkonu práce bude pracovat s osobními údaji „klientů
zaměstnavatele“ a „jiných zaměstnanců zaměstnavatele“ (dále jen subjekty údajů), které
požívají právní ochrany dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen GDPR).
Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádné informace, tj. zejména osobní
údaje, ale také další informace, např. informace obchodní povahy, se kterými se seznámí v
souvislosti s výkonem práce s výjimkou případů, kdy k tomu zaměstnavatel udělil souhlas či tak
stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele, avšak pouze za splnění podmínek GDPR.
Zaměstnanec se zavazuje nakládat s osobními údaji pouze pro účely zaměstnavatele a pouze
na základě pokynů zaměstnavatele, popř. dle vnitřních předpisů zaměstnavatele

Jeden komentář