Služby

Účel a předmět činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Tyto sociální služby zahrnují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytovaní
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství
 • zajištění zdravotní péče osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby formou pobytových služeb

Cílová skupina:

 • Cílová skupina jsou senioři, muži a ženy
Věková struktura cílové skupiny:
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)