Veřejný závazek

Poslání

Hlavním posláním Domova pro seniory Ludmila je zajištění potřebné podpory a pomoci formou celodenního ubytování – pobytová služba, osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, spočívající a směřující k prožití spokojeného, bezpečného a důstojného stáří, tak aby se pobyt pro ně přiblížil co nejvíce domácímu prostředí se zachováním všech základních potřeb.

Cíle

 1. Spokojený uživatel s ubytováním, se stravou, s pomocí personálu při zvládání úkonů péče o jeho osobu a kulturním vyžitím.
 2. Udržení a rozvoj schopností a dovedností uživatelů. 
 3. Zachování a prohloubení vazeb na přirozené prostředí uživatelů – s přáteli, rodinou /návštěvy v jejich domácím prostředí, nebo v areálu DS
 4. Aktivní prožívání života uživatelů podle jejich potřeb. 
Vyhodnocování cílů

Jednou za rok kontrola spokojenosti uživatelů prostřednictvím dotazníku. Mapování rehabilitačních a aktivizačních činností – denní záznamy. Vyhodnocování individuálního plánování. 

Kritéria pro hodnocení naplňování cílů služby jsou obsažena ve Standardu č. 15.

Okruh osob

Cílovou skupinou osob pro DS Ludmila jsou senioři starší 65 let se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

Služba není určena pro osoby :

 • kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu, např. zrakově a sluchově postiženým, kteří vyžadují speciální odbornou péči prostřednictvím osobního asistenta, slepeckého psa, nebo komunikují pouze prostřednictvím znakové řeči
 • s psychózami, psychickými poruchami a se závislostí na alkoholu nebo jiných omamných látkách, při nichž uživatel může ohrozit sebe nebo i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu, ohrožující sebe sama, okolí a majetek
 • vyžadující trvalou lékařskou péči 
 • trpící poruchou orientace v prostoru a je-li nutný dohled vzhledem k jejich útěkovým tendencím /jsme zařízení otevřeného typu
 • s infekčními a parazitárními chorobami všech druhů v akutním stadiu, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění nákazy pro druhé
 • v akutním stadiu onkologického onemocnění
 • s dementními stavy, kterými prokazatelně ohrožují sami sebe a své okolí
 • které jsou zcela soběstačné a nepotřebují stálou pobytovou sociální službu
 • se střední nebo těžkou formou mentálního postižení

Zásady poskytované sociální služby

Jedinečnost lidské bytosti. K uživatelům přistupujeme s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí, zdvořilostí a s úctou. Při každém kontaktu s uživateli se chováme zdvořile, zdravíme, v případě, že uživatel naváže hovor pokračujeme ve zdvořilé konverzaci a neodbýváme uživatele s odůvodněním, že nemáme čas. 

Jednotnost poskytované služby. Poskytujeme službu bez rozdílu na národnost, víru, politického či náboženského přesvědčení, ekonomickou situaci nebo společenského postavení. V DS Ludmila jsou klienti s různým vzděláním, politických názorů nebo rozdílného náboženství, více či méně finančně zajištění.

Odbornost služby. Služba je zajišťována odborně způsobilým a proškoleným personálem, který zná postupy i jejich praktické využití jak zmírnit nebo předejít nepříznivé životní situaci. Při komunikaci s uživatelem uplatňuje personál profesionální přístup, zná pravidla pro řešení nouzových situací a postupuje podle nich. Zaměstnanci se průběžně zúčastňují školení a stáží v jiných domovech pro seniory a tím tak získávají potřebný náhled a znalosti. 

Individuální přístup. Zaměstnanci DS Ludmila při každodenních činnostech dbají na spokojenost uživatelů i když mají specifické požadavky a aby byly potřeby uživatele naplněny v co nejkratší možné době. V DS Ludmila se snažíme vytvářet takové podmínky k pobytu uživatelů, aby nebyly ztraceny jejich původní schopnosti dovednosti a vědomosti a mohly být využity. Aktivizační činnosti se snažíme přizpůsobit každodenním potřebám uživatelům. Na jednotlivých odděleních od pondělí až do pátku vždy po snídani v jídelnách probíhá krátké trénování paměti a zpěv lidových písní. Uživatele, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou účastnit, dle požadavků navštěvují společnice přímo na pokojích. Každou středu je v kulturní místnosti „Klub seniorů“ a pátky trénování paměti.

Respektování svobody. Každý uživatel DS Ludmila může o svém životě rozhodovat zcela svobodně, může se vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti. Je zavázán dle smlouvy o poskytování sociálních služeb dodržovat stanovená pravidla, kterými však není žádným způsobem omezeno jeho svobodné rozhodování. 

Soukromí. Zaměstnanci DS Ludmila jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a jiných informacích o uživatelích. Dbát soukromí a intimity uživatelů na pokojích a v areálu DS Ludmila. 

Bezpečí. Bezpečnost uživatelů je zajišťováno několika způsoby. Sociální agenda uživatele je vedena dle zákona o ochraně osobních údajů, přístup k ní má pouze uživatel a kompetentní pracovníci. Ze zdravotního hlediska je bezpečnost uživatelů zajišťována zdravotním a ošetřovatelským personálem, zdravotnickým, hygienickým a úklidovým vybavením. Kvalitu a bezpečnost pobytu uživatelů v DS Ludmila zajišťujeme rovněž prostřednictvím prostředí a technického vybavení DS Ludmila, které splňuje předepsané bezpečnostní normy.

Podmínky pro vlastní vůli

 • volba stravy – možnost účastnit se stravovací komise při tvoření jídelníčku 
 • způsob trávení volného času, pokud není v rozporu s vnitřními pravidly a domácím řádem, každý uživatel může trávit svůj volný čas dle svého uvážení 
 • volba praktického lékaře
 • volba v užívání léků
 • uživatel si zvolí, zda chce mít v domově trvalé bydliště
 • dle přání uživatele jeho oslovování personálem DS
 • možnost uvaření kávy, čaje v kuchyňkách během dne
 • možnost vybrání si kulturních aktivit podle jeho zájmů
 • uživatel si může z původního domova přinést neobjemnou věc, kterou měl oblíbenou nebo si může vyzdobit pokoj drobnými předměty ze svého původního domova
 • uplatňování vlastní vůle a respektování vlastního názoru uživatele
 • volba způsobu platby za služby a nakládání s finančními prostředky 
 • možnost volby kontaktní osoby, které pověření pracovníci poskytují informace o zdravotním stavu, úmrtí uživatele
 • možnost ukončit pobyt v domově na vlastní přání nebo žádat o přemístění do jiného domova seniorů či jiné sociální služby, případně zpět do rodiny
 • vytvořit podmínky pro úplné nebo alespoň částečné odstranění příčiny vzniku nepříznivé sociální situace, tak aby se uživateli v co největší míře navrátily jeho schopnosti a dovednosti 

Financování 

Domov pro seniory Ludmila je příspěvková organizace obce Háj ve Slezsku. Financování je zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, příspěvkem zřizovatele, úhradami uživatelů a platbami od zdravotních pojišťoven.