Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova pro seniory Ludmila je poskytovat osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, věku, zdravotního stavu a osamělosti podporu a pomoc, která jím nemůže být zajištěna v domácím prostředí.


Cíle

Podpora klienta při příchodu do Domova

- podpora a pomoc při adaptaci klienta na nové prostředí

- pomoc klientovi při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí 

Zachování stávajících schopností a dovedností klienta

- motivovat a podporovat klienta v soběstačnosti

- motivovat klienta k vedení aktivního života

Podpora klienta při udržování a navazování sociálních kontaktů

- podpora klienta v kontaktu s rodinou, přáteli

- podpora klienta při navazování vztahů s dalšími klienty v Domově 

Podpora klienta při navazování kontaktů se společenským prostředím

- podpora klienta ve využívání služeb a aktivit v Domově a mimo Domov


Cílová skupina

Služba je určena lidem ve věku od 65 let, kteří potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc podle jejich individuálních potřeb.


Služba není určena pro osoby :

  • kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu, např. zrakově a sluchově postiženým, kteří vyžadují speciální odbornou péči prostřednictvím osobního asistenta, slepeckého psa, nebo komunikují pouze prostřednictvím znakové řeči
  • s psychózami, psychickými poruchami a se závislostí na alkoholu nebo jiných omamných látkách, při nichž uživatel může ohrozit sebe nebo i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu, ohrožující sebe sama, okolí a majetek
  • vyžadující trvalou lékařskou péči 
  • trpící poruchou orientace v prostoru a je-li nutný dohled vzhledem k jejich útěkovým tendencím /jsme zařízení otevřeného typu
  • s infekčními a parazitárními chorobami všech druhů v akutním stadiu, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění nákazy pro druhé
  • v akutním stadiu onkologického onemocnění
  • s dementními stavy, kterými prokazatelně ohrožují sami sebe a své okolí
  • které jsou zcela soběstačné a nepotřebují stálou pobytovou sociální službu
  • se střední nebo těžkou formou mentálního postižení


Zásady poskytované sociální služby

Dodržování práv klienta

Pracovníci usilují o vytváření podmínek pro poskytování služby, v nichž klient může naplňovat svá práva.

Respektování volby klienta

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta.

Individuální přístup ke klientovi

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klienta. Podporu a pomoc poskytují pracovníci na základě potřeb a schopností uživatele, aby si co nejdéle zachoval svou soběstačnost.

Rovnocenný přístup ke klientovi

Pracovníci podporují vzájemnou důvěru a respekt.

Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby klientovi vzájemně spolupracují a předávají si informace.


Poskytování odborné služby

Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.


Podmínky pro vlastní vůli

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osob

Klient má možnost volby ( jaká služba bude klientovi poskytována), které úkony budou poskytovány a které si klient nepřeje.

Právo na přiměřené riziko

Respektujeme právo klienta projevit vlastní vůli ve výběru jídla nebo odmítnutí ošetřovatelské péče. Vždy je klient upozorněn na možné riziko a následně edukován personálem.

Kontakty klienta s jinými lidmi

Klient má možnost se setkávat se seniory z Klubů seniorů z Háje ve Slezsku a ze Lhoty na plesech, sportovních utkáních a u příležitosti dalších společenských setkávání. Tyto setkání probíhají na půdě Domova nebo přímo v klubech seniorů.

Trávení volného času

Klient si o svém volném čase rozhoduje sám.

Stravování

Klient má možnost, si vybrat, zda se bude stravovat na pokoji či ve společné jídelně. 

Ubytování

Umožňujeme volbu v uspořádání věcí na pokoji, umístění vlastních předmětů (obrázků, rádia).


Financování 

Domov pro seniory Ludmila je příspěvková organizace obce Háj ve Slezsku. Financování je zajištěno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, příspěvkem zřizovatele, úhradami uživatelů a platbami od zdravotních pojišťoven.